Available courses

การอบรมหลักสูตรการสร้างบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Moodle

       การศึกษาหรือเผยแพร่องค์ความรู...

ม.1 คณิตศาสตร์สะเต็มศึกษา

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์สะเต็มศึกษา ...

ม.2 คณิตศาสตร์ 3

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ร...

ม.2 ทักษะคณิตศาสตร์3

เอกนามเป็นพจน์ที่สามารถเขียนในรูป...

ม.5 คณิตศาสตร์ 3 (ค32101)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค32101 ร...

ม.5 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3 (ค32203)

    ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 3 รห...

ม.6 คณิตศาสตร์ 5 (พฐ,)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 5 รหัสวิชา ค33101 ร...

ม.6 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 5 (พต)

ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 5 รหัส...

ม.3 คณิตศาสตร์ 6

รายวิชาคณิตศาสตร์ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีก...

ม.6 คณิตศาสตร์ 6 (พฐ.)

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 6 รหัสวิชา ค33102 ระ...

ม.6 เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 6

ชื่อวิชา เพิ่มเติมคณิตศาสตร์ 6 รหัส...

ม.2 คณิตศาสตร์ 4

ชื่อวิชา คณิตศาสตร์ 4 รหัสวิชา ค22102 ร...

ม.3 ทักษะคณิตศาสตร์ 6

*อัตราส่วนตรีโกณมิติ *การนำค่าอัตรา...

ม.6 วิทยาศาสตร์ 6

          ศึกษา วิเคราะห์ และอธิบายการแ...

ม.3 ชีววิทยาพิเศษ 6

ʕ•ᴥ•ʔ การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต ʕ...

ม.3 ฟิสิกส์พิเศษ 6 ว23212

                 - ชื่อวิชา ฟิสิกส์พิเศษ 6    ...

ม.2 ชีววิทยาพิเศษ 4

เข้าใจการย่อยอาหารของสัตว์และมนุษ...

ม.5 ชีววิทยา 4

ʕ•ᴥ•ʔ ระบบย่อยอาหารและการสลายอาหาร...

ม.4 เคมี 2

           ศึกษาความหมายและคำนวณมวลอะต...

ม.1 วิทยาศาสตร์ 2

ศึกษา อธิบาย วิเคราะห์ ความสัมพันธ์...

ม.6 ชีววิทยา 6 (ว33252)

ศึกษาวิเคราะห์ความหลากหลายของระบบ...

ม.1 ฟิสิกส์พิเศษ 2

ศึกษาการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ กา...

ม.6 ฟิสิกส์5

ศึกษาหลักการของสสารและฟิสิกส์แผนใ...

ม.1 เคมีพิเศษ

ศึกษาเกี่ยวกับ แบบจำลองอะตอมของดอล...

ม.2 ทักษะวิทยาศาตร์ 3

คำอธิบายรายวิชา

ม.6 วิทยาศาสตร์ 5

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 5 รหัสวิชา ว33181 ...

ม.1 ชีววิทยาพิเศษ 1

ศึกษาโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ช...

ม.3 ฟิสิกส์พิเศษ 5 ว23211

                 - ชื่อวิชา ฟิสิกส์พิเศษ 5    ...

ม.6 เคมี 4

     ศึกษาวิเคราะห์ ทฤษฎีกรด-เบส คู่ก...

ม.5 เคมี 3

ชื่อวิชา เคมี 3 (เพิ่มเติม) รหัสวิชา ...

ม.5 ฟิสิกส์ 3

รายวิชา ฟิสิกส์ 3 รหัสวิชา ว32211 ระดับ...

ม.5 วิทยาศาสตร์ 3

      ชื่อวิชา      : วิทยาศาสตร์์ 3     รห...

ม.5 ชีววิทยา 3

ชื่อวิชา ชีววิทยา 3 รหัสวิชา ว32251 ระด...

ม.2 ชีววิทยาพิเศษ 3

ชื่อวิชา ชีววิทยาพิเศษ 3 รหัสวิชา ว22...

ม.2 วิทยาศาสตร์ 3 (พื้นฐาน )

ชื่อวิชา วิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 ...

ม.4 เคมี 1

♦ ชื่อวิชา  เคมี 1  ♦ รหัสวิชา ว 31231  ♦ ...

ม.6 ชีววิทยา 5 (ว33251)

              รายวิชา ชีววิทยา รหัสวิชา ว3...

ม.1 วิทยาศาสตร์ 1 (พฐ)

รายวิชา วิทยาศาสตร์ 1 รหัสวิชา ว21101 ร...

ม.4 วิทยาศาสตร์ 1

   ◊ ข้อมูลรายวิชา (Course information) • ชื่อวิชา ...

ม.5 หลักภาษาไทย 1 ม.5/15

       ศึกษาหลักภาษาไทยเรื่องระบบเสี...

ม.5 กวีนิพนธ์

    ชื่อรายวิชา   : กวีนิพนธ์     รหัสรา...

ม.5 กวีนิพนธ์

การอ่านออกเสียงบทร้อยกรอง การแต่งค...

ม.4 ประวัติวรรณคดี 2

                 ศึกษาค้นคว้า สรุปเนื้อห...

ม.2 ภาษาไทย 4

อ่านบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบ...

ม.5 ภาษาไทยเพื่อการแสดง

ชื่อรายวิชา : ภาษาไทยเพื่อการแสดง ร...

ม.5 ภาษาไทย 4

       ชื่อวิชา  ภาษาไทย 4 รหัสวิชา  ท32...

(2) ม.4 การพูดในที่ประชุมชน

ศึกษาความรู้ ความสำคัญของการพูด อง...

(1) ม.6/15 ภาษากับวัฒนธรรม

    ชื่อวิชา  ภาษากับวัฒนธรรม   รหัสว...

ม.5 หลักภาษาไทย

  ๑. เสียงในภาษาไทย    ๒. อักษรไทย    ๓. ...

ม.3 ภาษาไทย 5

         ศึกษาบทร้อยแก้วและบทร้อย กรอง...

ม.4 ประวัติวรรณคดี 1

      ศึกษา  ค้นคว้า  สรุปเนื้อหา  ความ...

ม.2 ภาษาไทย 3

อ่านบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบ...

ม.5 ภาษาไทย 3

ชื่อวิชา  ภาษาไทย 3 รหัสวิชา  ท32101 ระด...

ม.4 ภาษาไทย 1

ศึกษาการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและ...

(1) ม.1 ภาษาไทย 1

   ศึกษาหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยเ...

ม.6 เหตุการณ์โลกปัจจุบัน2

          ศึกษา วิเคราะห์สาเหตุและผลกระ...

ม.6 สังคมศึกษา6

     ศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญ...

ม4 สังคมศึกษา 2

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ...

ม.5 ประวัติศาสตร์ 4

ศึกษา  วิเคราะห์ ความสำคัญของเวลาแล...

ม.2 สังคมศึกษา4

้้  ชื่อวิชา วิชาสังคมศึกษา4 (วิชาพื...

ม.5 สังคมศึกษา 4

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ศาสนากับ...

ม.1 ประวัติศาสตร์ไทย 2

      ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาการของอาณาจ...

ม.1 สังคมศึกษา 2

      ศึกษา วิเคราะห์ ความหมายและความ...

ม.6 ศาสนาสากล 2

ชื่อวิชา ศาสนาสากล 2รหัสวิชา ส33202ระดั...

ม.6 วิชาองค์การระหว่างประเทศ 1

วิชาองค์การระหว่างประเทศ 1 (ส33262) 1. สาร...

ม.3 ประวัติศาสตร์ไทย 6

ข้อมูลรายวิชา ชื่อวิชา ประวัติศาสต...

ม.4 การเมืองการปกครอง1

     รายวิชา ส 31222 การเมืองการปกครอง 1    ...

ม.3 สังคมศึกษา 5

ชื่อวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส 23101 ร...

ม.2 ประวัติศาสตร์ไทย 3

        วิชา ประวัติศาสตร์ไทย3        รหัส...

ม.5 โลกศึกษา1

วิชาว่าด้วยเรื่องการทำความเข้าใจเ...

ม.4 อาเซียนศึกษา1

ข้อมูลรายวิชา ชื่อวิชา อาเซียนศึกษ...

ม.2 สังคมศึกษา3

้้  ชื่อวิชา วิชาสังคมศึกษา3 (วิชาพื...

ม.4 ประวัติศาสตร์ 1

           ► ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ 1        ...

ม.1 ประวัติศาสตร์ไทย 1

ชื่อวิชา ประวัติศาสตร์ไทย 1 รหัสวิช...

ม.1 สังคมศึกษา 1

ชื่อวิชา สังคมศึกษา 1 รหัสวิชา ส21101 ร...

ม.5 สังคมศึกษา 3

วิชา สังคมศึกษา 3รหัสวิชา  ส 32103ระดับ...

ม.2 สังคมศึกษา 4

ชื่อวิชา วิชาสังคมศึกษา 4  (วิชาพื้น...

ม.6 ภาษาจีนศึกษา 5

      วิชา ภาษาจีนศึกษา 5  รหัสวิชา จ33211  ...

ม.6 交际汉语 6 Chinese - Communication 6

班级:6/17 Class: 6/17 课程:交际汉语 6 Course Name: Chinese - Communication 6 课程...

ม.4/17 汉语听说 2 Chinese Listening & Speaking 2

班级:4/17 Class: 4/17 课程:汉语听说 2 Course Name: Chinese Listening and Speaking 2 ...

ม.6 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4

วิชา จ33204 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 4 ภาคเรียน...

ม.5 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2

วิชา จ32204 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 2 ภาคเรียน...

ม.4 ภาษาจีนศึกษา 2

วิชา จ31212 ภาษาจีนศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2 ...

ม.4 ภาษาจีนฟัง-พูด 2

วิชา จ31204 ภาษาจีนฟัง-พูด 2 ภาคเรียนที่ 2...

ม.5 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4

                                                            คำอ...

ม.4 ภาษาญี่ปุ่นฟังพูด 2

ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นฟังพูด 2 รหัสว...

ม.5 ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน 2

ชื่อวิชา :ภาษาญี่ปุ่นอ่านเขียน 2 รห...

ม.5 ภาษาอังกฤษ 4

   ประมวลรายวิชา Course Syllabus รหัสวิชา อ 32102 ...

ม.5 ภาษาจีนศึกษา4

รายวิชา ภาษาจีนศึกษา 4 รหัสวิชา จ 32212 ...

ม.6 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 6

รายวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร  6 รห...

ม.6 ภาษาจีน6

 รายวิชา ภาษาจีน  รหัสวิชา จ33203 คำอธิ...

ม.5 ทักษะภาษาอังกฤษฟัง-พูด 4

ประมวลรายวิชา Course Syllabus รหัสวิชา อ32242  รา...